Forskningsmetod

En av grundtankarna bakom forskningsprojektet ”Digitala lägg” är att betrakta gamla digitaliserade tidningslägg som en sorts medium/databas/arkiv över såväl lokala nyheter som regionala annonskulturer. Utgångspunkten för projektet tar med andra ord fasta på den kopiösa textmassa som hundratusentals (för att inte säga miljoner) OCR-inskannade tidningar genererar. De forskningsmetoder vi tänker oss att använda – och det lär bli en uppsättning av olika varianter – avser såtillvida att läsa fram information ur dessa tidningslägg som det mänskliga subjektet inte förmår uppfatta. Det kan exempelvis handla om att på datalogisk väg spåra obekanta mönster, information och kunskap genom datorstödd så kallad topic modeling, vilken genom en uppsättning algoritmer kan avslöja dolda tematiska strukturer i enorma textsjok.

Under den här projektfliken kommer vi att kontinuerligt informera om olika metodologiska tillvägagångssätt – inte sällan hämtade från snarlika internationella digitala humaniora-projekt. Tanken är, i korthet, att utveckla nya sätt att söka, bläddra och sammanfatta stora pressarkiv. Och samtidigt fundera på nya digitala metoder som mediehistorisk analys kan kombineras med. En uppsättning digitala redskap finns exempelvis listade på sajten Digital Humanities Tools.